Karvi arvioi kiusaamisen vastaisia menetelmiä – Kouluyhteisöllä keskeinen rooli kiusaamisen vastaisessa työssä

Karvi toteuttaa kiusaamisen vastaisten menetelmien arvioinnin. Kiusaaminen on vähentynyt koko 2000-luvun ajan, mutta edelleen noin 6–8 % perusopetuksen oppilaista kokee kiusaamista viikoittain. Kiusaamista ehkäiseviä menetelmiä voi ilmoittaa mukaan arviointiin 5.12.2021 saakka.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisista kiusaamisen vastaisista menetelmistä ja niiden tuloksellisuudesta. Vastaavanlaista arviointia ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

”Arvioinnin avulla levitetään tietoa erilaisten menetelmien käytettävyydestä, jotta opetuksen järjestäjät ja koulut voisivat valita itselleen sopivimmat menetelmät”, toteaa arviointiasiantuntija Niina Rumpu.

Arvioinnin tarkoituksena ei ole asettaa erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä vastakkain tai vertailla niiden paremmuutta, vaan levittää tietoa eri menetelmien hyvistä käytänteistä ja tuoda esiin menetelmien kehittämistarpeita.

Kouluyhteisöllä keskeinen rooli kiusaamisen vastaisessa työssä

Tutkimukset osoittavat, että tutkittuun tietoon perustuvilla toimintatavoilla voidaan todella vaikuttaa myönteisen ilmapiirin syntymiseen ja ehkäistä kiusaamista. Kiusaaminen onkin tutkimusten mukaan vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Kuitenkin edelleen perusopetuksessa noin 6–8 % oppilaista kokee kiusaamista viikoittain. Kiusaamisella on myös kauaskantoisemmat seuraukset, koska se voi vaikuttaa yksilön myöhempään elämään esimerkiksi opintoihin kiinnittymisen, sosiaalisten suhteiden luomisen tai mielenterveyden kannalta. Kiusaamisen vastaisen työn kehittämiseen on siis kiinnitettävä jatkuvasti huomiota.

”Kiusaaminen on ryhmäilmiö, jonka ehkäisemisessä kouluyhteisön toimintakulttuuri on avainasemassa. Tutkimusten mukaan kiusaamisen vastainen työ on tuloksellisinta silloin, kun toimitaan samanaikaisesti usealla tasolla: koulun, luokan, oppilaan ja perheen. Arvioinnin avulla tuotetaan tietoa myös siitä, minkälaiset tekijät edistävät tai toisaalta estävät kiusaamisen vastaisten toimintamallien juurtumista osaksi kouluyhteisön arkea”, jatkaa arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen.

Kiusaamisen vastaisia menetelmiä pyydetään hakemaan mukaan arviointiin

Kiusaamisen vastaisia menetelmiä koordinoivia tahoja pyydetään hakemaan mukaan arviointiin 5.12.2021 mennessä.

Arvioinnille toivotaan medianäkyvyyttä, jotta mukaan saataisiin mahdollisimman laajasti erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä.

Arviointiin mukaan otettavilta kiusaamisen vastaisilta menetelmiltä odotetaan tutkimukseen perustuvaa näyttöä niiden toimivuudesta. Karvin arviointi tuo mukaan riippumattoman näkökulman menetelmistä ja niiden toimivuudesta. Nyt toteutettava arviointi kohdistuu perusopetuksessa käytössä oleviin kiusaamisen vastaisiin menetelmiin.

Jaa artikkeli: